Wat zijn de uitdagingen voor de Tuin- en Landschapsarchitectuur?

Wat zijn de uitdagingen voor de landschapsarchitectuur?
Ruimte en natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor Europa en de rest van de wereld. Daarom is het van belang dat we er zorgvuldig mee omgaan. Als landschapsarchitect kun je daar een bijdrage aan leveren door het scheppen en in stand houden van een goed leefmilieu voor mens, plant en dier. De westerse samenleving kent vele en snelle veranderingen. Onder invloed van technologische innovaties en globalisering van economie en cultuur gaan verschillende landen steeds meer op in grotere verbanden. Deze veranderingen hebben grote invloed op de vraag naar ruimte, zowel in kwaliteit als in omvang. Mensen willen ruimte voor wonen, werken, groen, recreatie, etc. Bij het inrichten van stedelijke en landelijke gebieden probeer je zoveel mogelijk aan die wensen te voldoen. Daarbij kom je vaak voor ingewikkelde maar uitdagende dilemma’s te staan. Stedelijke gebieden moeten worden versterkt en vernieuwd.

Er is grote behoefte aan binnenstedelijke woon- en werkomgevingen, maar tegelijkertijd ook aan meer groen in de stad. Het gaat om zowel verdichten als verdunnen. Maar kunnen alle twee gerealiseerd worden? Omdat er in het landelijk gebied veel verandert, staat de natuur – de groene ruimte – onder druk. Steeds meer stedelijke activiteiten komen op het platteland terecht. De steden mogen echter niet worden uitgehold en de groene ruimte mag niet sluipenderwijs verstedelijken. Wat is de juiste middenweg? De landbouw moet steeds efficiënter produceren, maar moet ook bijdragen aan een hogere kwaliteit van natuur en landschap en een steentje bijdragen aan een daling van de milieubelasting. Waar ligt de juiste verhouding?

De problemen als gevolg van wateroverlast van de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat je bij de inrichting van het landschap meer rekening moet houden met het water. Dit heeft consequenties voor de landbouw, verstedelijking en infrastructuur. Ook vraagt dit om een omslag in ons denken: in plaats van te strijden tegen het water, moeten we het water juist meer ruimte geven in onze plannen. Spreken dit soort thema’s je aan, dan biedt de master of science landschapsarchitectuur en planning jou interessante mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van denkbeelden en strategieën om zulke vraagstukken op te lossen. (bron Universiteit Wageningen)