Stedenbouw

Wat is stedenbouw?
Een stedenbouwkundige doet onderzoek naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden inc. de openbare ruimte. Men maakt daarbij gebruik van rapporten en haalbaarheidsstudies, technische middelen, schetsvoorstellen, etc. De voorstellen worden in conceptvorm gepresenteerd en men heeft veelvuldig overleg met betrokken werkgroepen, opdrachtgevers, w.o. gemeenten, particuliere instellingen en andere belanghebbenden.

In latere fasen worden de plannen binnen wettelijke kaders Wet Ruimtelijke Ordening en Woningwet ter visie gelegd in de vorm van z.g. “bestemmingsplannen” (Nederland) of een “Bijzonder plan van aanleg” (Vlaanderen). Deze plannen liggen dan ter inzage voor de burgers. Het betreft vaak tekeningen, toelichting en maquettes voor nieuw in te richten gebieden of renovatie van bijvoorbeeld een vooroorlogse woonwijk. Bijzondere aandacht wordt daarbij gevestigd op eventuele onteigeningen. De inrichting van o.m. groenvoorziening en landschap, recreatiegebieden en industrie, kunnen deel uitmaken van de stedenbouwkundige discipline. In toenemende mate wordt de computer ingezet als instrument voor visualisering van het ontwerp CAD. De stedenbouwkundige is daarmee iemand die werkt op het grensvlak van planologie en architectuur. Het vakgebied van de verkeerskunde heeft ook raakvlakken met het werk van de stedenbouwkundige. Hij of zij is doorgaans werkzaam bij Overheid of Architectenbureau.
Een bijzondere uitingsvorm van stedenbouwkunde uit de twintigste eeuw is het zogenaamde Nieuwe Bouwen, vooral geïnspireerd op Tony Garnier en Le Corbusier. (bron Wikipedia)

 

Zoek stedenbouwkundigen
Veel landschapsarchitectuur bureaus houden zich ook bezig met stedenbouw, aangezien veel projecten zich op het snijvlak bevinden van dan wel stedenbouw, dan wel landschapsarchitectuur. Bij veel bureaus werken stedenbouwkundigen en de samenwerking tussen deze twee vakgebieden wordt steeds intensiever.
Bezoek de bedrijvenpagina voor een overzicht van stedenbouwkundigen.

BNSP Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen.
De BNSP is de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. Met meer dan 850 persoonlijke leden, circa 70 adviesbureaus en een groeiend aantal institutionele leden en begunstigers (zoals opleidingen en overheden) is de BNSP een waardige vertegenwoordiging van de beroepsgroep. Met respect voor de verschillen tussen opleidingsachtergronden, beroepsprofielen, werkvelden en werkzaamheden, zet één gezamenlijke beroepsvereniging zich in op het brede werkterrein van de ruimtelijke ordening. Circa 35% van de leden werkt bij de overheid, 45% bij adviesbureaus en 10% in het onderwijs.
Bezoek de website van van de BNSP

  

Stedenbouw – Hoe openbaar is onze openbare ruimte?
Stedenbouwkunde is ontstaan vanuit de maatschappelijke behoefte aan regelgeving voor het bouwen. Binnen het vakgebied hebben de begrippen publiek en privaat van oudsher
een kernfunctie gehad. Het publieke en het private hadden ook altijd een duidelijke plaats binnen de stad: het private was de woning en het publieke was de straat. In de 20e eeuw kwam er een belangrijke verandering in de manier van denken. Het functionalisme en later het collectief en sociaal denken kregen de overhand, wat voor de openbare ruimte betekende dat deze niet meer zo makkelijk definieerbaar was als
voorheen. De laatste jaren heerst de tendens dat de openbare ruimte meer en meer een recreatief doeleinde heeft. De openbare ruimte, zeker in de binnensteden, is gericht op het
aantrekken van speciale doelgroepen en heeft steeds meer de eigenschappen van een vrijetijdsvoorziening.
Binnen dit kader worden veel plekken en activiteiten, die voorheen tot het publiek domein behoorden, geprivatiseerd. Maatschappelijke veranderingen zorgen er al jaren voor dat de
functie van de openbare ruimte verandert. Los van de vraag of dit een goede ontwikkeling is, kan wel worden afgevraagd of de openbare ruimte haar oorspronkelijke publieke functie
niet aan het verliezen is. Is onze ‘openbare’ ruimte wel publiek domein?
De probleemstelling vormt zich in de vraag: hoe openbaar is onze openbare ruimte eigenlijk?
Download dit essay op onze download pagina

Virtuele stedenbouw
Een betoog over de mogelijke synergie tussen verschillende vormen van nabijheid

Als je de werkelijke en de virtuele wereld op elkaar betrekt door voor beide een stad(swijk) als focus te kiezen zijn er tal van nieuwe dingen realiseerbaar die technisch al best kunnen, maar feitelijk niet van de grond komen.
In de commerciële dienstverlening, de zorg, de veiligheid, de overheid, de samenlevingsopbouw, enz. Het verwerkelijken van die mogelijkheden vergt een stedenbouwkundige optiek: het zodanig organiseren van nabijheden dat de verschillende functies elkaar versterken, dat het geheel zoveel mogelijk meer is dan de som der delen. Dat pak je aan in de vorm van een planproces.
Lees hier het totale betoog