Landschapsbeheer

Het Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland bestaat uit twaalf zelfstandige provinciale organisaties Landschapsbeheer met een landelijk bureau in Utrecht. Met meer dan 300 betaalde medewerkers en 35 duizend enthousiaste vrijwilligers werken wij met kennis van zaken aan beheer en ontwikkeling van ons waardevolle landschap dat overal in Nederland te vinden is.
Web: www.landschapsbeheer.nl

In elke provincie in Nederland werkt de provinciale organisatie Landschapsbeheer aan de zorg voor ons landschap. Dat doen wij op lokale en regionale schaal; samen met ons uitgebreide netwerk van agrariërs, buitenlui, gemeenten, provincies, soortenorganisaties etc. Hieronder een overzicht van de verschillende landschapsbeheer afdelingen.

Landschap Erfgoed Utrecht
De eerste organisatie in Nederland die landschap en erfgoed structureel samenbrengt. Landschap Erfgoed Utrecht is ontstaan uit een fusie tussen Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht en is gevestigd op het prachtige Landgoed Oostbroek (koetshuis) in de Bilt.De missie van Landschap Erfgoed Utrecht is: Samen zorgen voor het waardevolle landschap en erfgoed van de provincie Utrecht om er nu en in de toekomst van te kunnen genieten.
Web: www.landschaperfgoedutrecht.nl

Landschapsbeheer Limburg
De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL (Landschapsbeheer Limburg) werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologische en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse buitengebieden. In tegenstelling tot terreinbeherende instanties als Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft IKL geen terreinen in eigendom.
Web: www.ikl-limburg.nl


Het Noordbrabants Landschap
Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap (volledige naam: Stichting Het Noordbrabants Landschap) voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa 16.500 ha in eigendom en beheer. Het aantal gezinnen dat Brabants Landschap steunt, bedraagt nu al 33.500. Voor het kweken van meer begrip voor natuurbehoud, doet Brabants Landschap echter meer dan aankopen en beheren, namelijk: het uitgeven van boeken, gidsen, brochures en een eigen natuurtijdschrift; het uitzetten van wandelroutes en het geven van excursies.
Web: www.brabantslandschap.nl


Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) richt zich met name op de kleine landschapselementen. Het gaat daarbij om juist dié elementen die van oudsher te vinden waren op en rond de boerenerven; lange rijen knotwilgen langs een sloot; boomgaarden vol met hoogstamfruitbomen; stekelige heggen met meidoorns of veedrinkputten met mooi, helder en zoet water. Maar het gaat niet alleen om deze ‘groene’ elementen. Ook allerlei kleine cultuurhistorische elementen hebben de aandacht van SLZ; een damhek langs de oprijlaan; makelaars op de nok van de schuur; het varkenskot of de bakkeet. En het gaat niet alleen om behoud van bestaande elementen. Er wordt ook gewerkt aan vernieuwing. Jonge bomen en struiken worden ingeplant. Nieuwe heggen verschijnen, soms zelfs met een nieuw wandelpad erlangs. Waar eens kaal akkerland was, ontstaat nu nieuwe natuur.
Web: www.landschapsbeheerzeeland.nl

Landschapsbeheer Zuid-Holland
Landschapsbeheer Zuid-Holland werkt aan een natuurrijk, toegankelijk en streekeigen landschap in de provincie Zuid-Holland. Met zorg en respect voor zijn cultuurhistorie en ecologie concentreren wij ons op het landschap en de mensen die het landschap beleven. We werken samen met bewoners, beheerders, eigenaren en gebruikers van het landschap, waarbij het onze uitdaging is om de belangen van verschillende partijen zo vruchtbaar mogelijk met elkaar te verbinden
Web: www.landschapsbeheerzuidholland.nl

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is in Gelderland de organisatie die zich inzet voor het cultuurlandschap. Het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Wij hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen. Dit kan een gemeente zijn, een particulier, vrijwilligers of de Provincie Gelderland. Veel van het landschap wordt instand gehouden door vrijwilligers. Deze onmisbare krachten ondersteunen wij met kennis, kunde en gereedschap. Ook het particulier natuurbeheer in eigen tuin of op het eigen erf stimuleren we. Dit kan in (gemeentelijke) projecten maar ook individuele bewoners door hen te voorzien in advies en het ontwerpen van inrichtingsplannen.
Web: www.landschapsbeheergelderland.nl


Landschapsbeheer Overijssel
Landschap Overijssel  zorgt samen met de overheden in Overijssel voor behoud en ontwikkeling van streekeigen landschap in onze provincie. Dat doen we door het onderhoud en herstel van landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden, maar ook door onze kennis te delen met iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap. Zo zorgen we ervoor dat de typische kenmerken van streken als Salland, Twente, het Vechtdal en de Kop van Overijssel niet verloren gaan. Behalve aan landschapsbeheer doet Landschap Overijssel in de hele provincie aan natuurbeheer. We beheren maar liefst 45 eigen natuurterreinen, zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe natuur en beheren natuur in opdracht van derden. Minstens zo belangrijk is dat we alle natuurliefhebbers de mogelijkheid bieden om van al dat moois te genieten.
Web: www.landschapoverijssel.nl

Landschapsbeheer Drenthe

Het boerenland, het dorpsgroen, het zandpad naar de hei. Het is de “gewone” leefomgeving die zo sfeerbepalend en karakteristiek is voor Drenthe.
Landschapsbeheer Drenthe werkt actief aan de zorg voor landschap en natuur in onze provincie. Daarbij richten we ons juist op die gewone leefomgeving.
Het landschap en de natuur dichtbij. Daar doen we het voor. Landschapsbeheer Drenthe streeft naar behoud en ontwikkeling van een mooi Drents cultuurlandschap. We richten ons met name op de kleinere landschappelijke en cultuurhistorische elementen en de hierin aanwezige planten en dieren. U kunt hierbij denken aan de brinken, uw erf, houtwallen, kleine bosjes, grafheuvels, poelen en bomenlanen die zo kenmerkend zijn voor Drenthe. Wij vinden dat de landschapszorg in deze ‘gewone’ leefomgeving essentieel is voor het behoud van het streekeigen karakter van Drenthe!
Web: www.landschapsbeheerdrenthe.nl

Landschapsbeheer Groningen

Het landschap staat – ook in de provincie Groningen – onder druk. Landschapsbeheer Groningen maakt zich al ruim vijfentwintig jaar sterk voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van een aantrekkelijk landschap in onze provincie. Groningen kent een grote verscheidenheid aan landschapstypen zoals het wierdenlandschap, veenkoloniaal landschap, streekdorpenlandschappen op klei en zand. Door de eeuwen heen heeft ons landschap zich natuurlijk en door ingrepen van mensen ontwikkeld tot het landschap zoals wij dit tegenwoordig kennen. Vanuit deze achtergrond heeft Landschapsbeheer de volgende missie geformuleerd:
‘Landschapsbeheer maakt zich sterk voor de zorg voor een visueel, ecologisch, cultuurhistorisch en aardkundig aantrekkelijk landschap
Web: www.landschapsbeheergroningen.nl

Landschapsbeheer Groningen
Het landschap staat – ook in de provincie Groningen – onder druk. Landschapsbeheer Groningen maakt zich al ruim vijfentwintig jaar sterk voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van een aantrekkelijk landschap in onze provincie. Groningen kent een grote verscheidenheid aan landschapstypen zoals het wierdenlandschap, veenkoloniaal landschap, streekdorpenlandschappen op klei en zand. Door de eeuwen heen heeft ons landschap zich natuurlijk en door ingrepen van mensen ontwikkeld tot het landschap zoals wij dit tegenwoordig kennen. Vanuit deze achtergrond heeft Landschapsbeheer de volgende missie geformuleerd:
‘Landschapsbeheer maakt zich sterk voor de zorg voor een visueel, ecologisch, cultuurhistorisch en aardkundig aantrekkelijk landschap.
Web: www.landschapsbeheergroningen.nl

Landschapsbeheer Friesland

Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is in 1983 opgericht en hoort bij de twaalf provinciale organisaties verenigd in Landschapsbeheer Nederland. Onze missie is: ‘Actief samenwerken aan winst voor ons landschap’. LBF is een non-profit organisatie op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap van Fryslân. Daarbij richten we ons op de verbinding tussen mens en landschap. En de beleving van onze mooie provincie door bewoners en bezoekers. Dat gebeurt door stimulering van burgerparticipatie, projectontwikkeling, beleidsondersteuning, deelname in gebiedscommissies en het opstellen en uitvoeren van landschapsvisies en onderhoud- en beheerplannen.
Web: www.landschapsbeheerfriesland.nl

Landschap Noord-Holland

Een onafhankelijke stichting. Ontstaan door een fusie in 2003 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. Het Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland. Dat doen wij in circa 85 eigen gebieden, 4.300 hectare groot. Daarnaast beheren we gebieden voor derden zoals gemeentes, waterschappen en de provincie. Wij geven advies en doen onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur. Wij zijn specialisten op gebied van duurzaam natuur- en landschapsbeheer.
Web: www.landschapnoordholland.nl

Landschapsbeheer Flevoland

Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap buiten de natuurgebieden. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap.
We bezitten geen eigen natuurterreinen zoals het Flevolandschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat én met de genoemde natuurbeheerorganisaties. Met deze terreineigenaren zetten we ideeën om in projecten die aansluiten bij bestaand overheidsbeleid of een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van nieuw overheidsbeleid. Ook begeleiden we de uitvoering van deze projecten in het veld
Web: www.landschapsbeheer.net

• Informatie toevoegen voor bovenstaande  rubriek