Ruimtelijke ordening

Wat is ruimtelijke ordening?
Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte. De wetenschap die hierbij een rol speelt is de planologie en landschapsarchitectuur.

In Nederland worden ruimtelijke plannen en ook de bestaande ruimtelijke situatie vastgelegd in planologische kernbeslissingen (van de rijksoverheid), in streekplannen (van de provinciale overheden) en in bestemmingsplannen (van de gemeenten).
Daarnaast wordt het proces bepaald door wetgeving: Wet op de Ruimtelijke Ordening. (bron Wikipedia)

  

Wat is een planologische kernbeslissing?
De ruimte in Nederland wordt door allerlei overheden ingericht: rijk, provincie en gemeente. Elke overheid maakt daarvoor haar eigen ontwerp. Het rijk vat zijn plannen samen in een planologische kernbeslissing (pkb), de provincie in streekplannen en de gemeente in bestemmingsplannen. De pkb is een ruwe, globale schets van de inrichting van de ruimte en wordt ook wel structuurschema genoemd. Provincies en gemeenten werken het plan nader uit in streek- en bestemmingsplannen.

Hoe komt een planologische kernbeslissing tot stand?
Bekijk de totale procedure op de website van Rijksoverheid

Wat doen dan planalogen?
Planologie is een vakgebied dat zich bezighoudt met de in- en verdeling van de beschikbare ruimte in een land, stad, dorp, gewest of provincie, en dat studie maakt van het ontstaan van de bestaande ruimtelijke ordening.

De definitie die het best in de buurt komt luidt: “de best denkbare wederkerige aanpassing tussen ruimte en maatschappij, zulks ter wille van die maatschappij”. Planologie kijkt naar de inrichting van de ruimte, de ruimtelijke ordening, en hoe deze met beleid kan worden verbeterd. Planologen dragen materiaal aan voor het maken van bestemmingsplannen of streekplannen en voor het nemen van verantwoorde infrastructurele besluiten, bijvoorbeeld een Planologische kernbeslissing.

  

Staan planologen voor een nieuw tijdperk?
Het omgaan met en richting geven aan nieuwe ontwikkelingen is voor velen een fascinerend onderwerp. In het planningsproces van stedelijke ontwikkeling lijken thema’s vanuit diverse achtergronden bij elkaar te komen. Sommige discussies komen voort uit een maatschappelijk debat, anderen vanuit een economische, technologische, bestuurlijke of milieugerelateerde invalshoek. De ideeën over de manier waarop deze thema’s bij elkaar komen verandert constant. Dit is een aanleiding voor AGORA om te kijken hoe vorm wordt gegeven aan de diverse perspectieven in de planningswereld van nu.
lees verder op www.knag.nl

 

Handige planalogie links
Enkele handige planalogielinks:
-> www.kavel.startpagina.nl  Startpagina voor vrije kavels, bouwkavels, en open ruimte.
-> www.ruimtelijke-ordening.startpagina.nl Startpagina voor ruimtelijke ordening
-> www.nirov.nl Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
-> www.bnsp.nl Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen.

Meer boeiende links over onder andere dit onderwerp zijn te vinden op de linkenpagina