Diensten Instellingen


Hieronder een overzicht van diverse diensten en instellingen welke gerelateerd zijn aan de tuin- en landschapsarchitectuur.


Dienst Landelijk Gebied

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) zoekt altijd naar samenwerking en oplossingen die passen bij de (bestuurlijke) wensen en de eigenschappen van het gebied. Bij het inrichten van groene gebieden voor recreatie, natuur, water of landbouw, vertaalt DLG abstract beleid naar uitvoering in concrete projecten.
Web: www.dienstlandelijkgebied.nl

Rijksdienst voor cultureel erfgoed
De Rijksdienst die, in wisselwerking met de maatschappij, de waarde van het archeologische, gebouwde en cultuurlandschappelijke erfgoed duidt en toegankelijk maakt. Wij willen dit erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen en zo betekenis geven aan de leefomgeving. Onze positie op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk stelt ons in staat kennis te vernieuwen, te verrijken en te delen en een unieke rol te spelen bij het realiseren van onze opdracht.
Web: www.cultureelerfgoed.nl

Landgoederen Net
Landgoederen Net helpt u op weg naar het creëren van een nieuw landgoed. Via de website krijgt u adviezen omtrent, regels, procdures en tips voor iedereen die bezig is met het nieuwe landgoederen beleid of plannen heeft voor het realiseren van een nieuw landgoed.
Web: www.landgoederen.net


Oldenburgers Historische tuinen

Wij zijn een advies- en ontwerpbureau op het gebied van historische tuinen en parken als monumenten van ons groene culturele erfgoed. Onze kennis op dit gebied is enerzijds gebaseerd op een botanische en cultuurhistorische achtergrond, en heeft anderzijds een kunsthistorische en artistieke benadering.
Web: www.historischetuinen.nl

Raad landelijk gebied
De raden voor de leefomgeving en infrastructuur zijn dé strategische adviescolleges op het gebied van de fysieke leefomgeving voor regering en parlement. De drie raden, Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en VROM-raad zijn onafhankelijk en adviseren gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur, meer in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. De drie raden werken sinds januari 2010 intensief samen, in afwachting van de voorgenomen fusie naar één ‘Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’.
Web: www.rli.nl


NIROV
Het Nirov zet zich als onafhankelijke vereniging in voor een hogere en duurzame kwaliteit van onze leefomgeving. Dit is mensenwerk dat constructieve samenwerking vergt tussen verschillende professionals en streeft naar inhoudelijke samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling – van lokaal tot internationaal schaalniveau.
Web: www.nirov.nl

Instituut Urban Environment
Advies- en organisatiebureau Urban.nl zoekt en vindt oplossingen voor de duurzame verbetering van de stedelijke leefomgeving. Dat doen we op drie manieren: We adviseren over specifieke thema’s en bij projecten. We organiseren en begeleiden projecten en processen van start tot en met afronding. We gebruiken integrale werkvormen, innovatieve samenwerkings methodieken en kwaliteitsscans

Urban.nl treedt op als partner, adviseur of uitvoerder werkt voor gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties in en buiten Nederland.
Web: www.urban.nl

Senter Novem
SenterNovem verzamelt actief kennis en informatie over duurzame kwaliteit van de gebouwde omgeving, maakt dit toegankelijk en zorgt voor verspreiding onder professionals in de bouw. Daarnaast voert SenterNovem promotionele activiteiten uit om duurzaamheid van de gebouwde omgeving te stimuleren.
Web: www.agentschapnl.nl

 

• Bedrijf voor een van de bovenstaande  rubrieken  toevoegen